Podmínky poskytování služeb

1. Podmínky definují rozsah a pravidla vykonávání služeb oprav, prohlídek, údržby a instalace počítačové techniky, periferních zařízení a nouzových zdrojů (UPS) společností Computer Service Support ? Beskidy Sp. z o.o., dále uváděnou jako CSS Beskidy nebo jako servis.

2. Podmínky jsou dostupné v sídle CSS Beskidy a na webových stránkách www.cssbeskidy.pl. Existuje možnost stanovit smluvní podmínky s klientem individuálně, písemnou formou.

3. Záruční opravy jsou CSS Beskidy prováděny bezplatně, s výjimkou případů stanovených v záručním listu výrobce. U záručních oprav se používají postupy shodné s nároky výrobci zařízení. Doba záruční opravy běží ode dne dodání zařízení, a pokud to výrobce vyžaduje, platného záručního listu a/nebo dokladu o nákupu a trvá 14 dní. Pokud z důvodu problémů s dodáním náhradních dílů bude tento termín prodloužen, CSS Beskidy o tom klienta bez prodlení informuje.

CSS Beskidy si vyhrazuje právo na odstoupení od bezplatné záruční opravy pokud:

zařízení nese stopy mechanického poškození, které mohlo mít vliv na závadu

zařízení bylo otevřeno nebo opravováno neoprávněnou osobou

poškození vzniklo v důsledku provozu způsobem neshodujícím se s tím popsaným v uživatelském manuálu

zařízení bylo poškozeno nebo zničeno v důsledku působení vyšší síly nebo vlivů prostředí

V případě záručních oprav si CSS Beskidy vyhrazují právo naúčtovat klientovi diagnostiku a opravu/reinstalaci softwaru a diagnostiku zařízení v případě, že nebyla zjištěna závada. Sazby poplatků budou odpovídat ceníku platnému v CSS Beskidy.

4. Podepsáním zakázky klient přijímá cenu realizace zpoplatněné služby v souladu s podmínkami uvedenými v zakázce:

- pokud náklady na opravu nepřekročí klientem nastavenou horní

hranici, platba za službu bude odpovídat vynaloženým časovým nákladům a použitým náhradním dílům.

- neurčení horní hranice nákladů se rovná souhlasu s

provedením opravy zařízení podle platných sazeb a cen náhradních dílů. Tyto sazby budou klientovi sděleny v okamžiku dodání zařízení k opravě.

- v případě, kdy náklady na opravu překročí horní limit, je po klientovi vyžadováno dodatečné odsouhlasení nákladů, které se zavazuje předat během 7 dní od obdržení nacenění opravy. Nepodání prohlášení v tomto termínu bude považováno za odstoupení od opravy a předané nacenění pak zároveň tvoří výzvu k převzetí zařízení v lhůtě 14 dní od jejího obdržení. Nacenění nákladů na opravu je bezplatné a platné 7 dní ode dne jeho provedení. V případě upuštění od opravy nebude vystaven písemný odhad nákladů.

- v případě rezignování na opravu po objednání náhradních dílů nezbytných k jejímu provedení hradí klient jejich cenu. Díly pak budou vydány klientovi.

5. Shodně s platnými předpisy týkajícími se nakládání s odpady budou náhradní díly vyměněné během opravy servisem zlikvidovány. Na prosbu klienta může CSS Beskidy od výše uvedené zásady odstoupit a vydat vyměněné díly klientovi.

6. CSS Beskidy nenese zodpovědnost za data na pevných discích a jiných nosičích předaných spolu se zařízením k opravě. Při předávání zařízení k opravě je klient informován o riziku jejich ztráty v případě, že je náležitě nezabezpečil, obzvláště formou pořízení jejich kopie.

7. Klient prohlašuje, že k opravě předané zařízení je jeho majetkem (nebo má právo jím disponovat) a potvrzuje, že instalovaný software je naprosto legální. Klient se zavazuje dodat originální nosiče softwaru v případě nutnosti obnovení instalovaného softwaru.

8. CSS Beskidy nese 3měsíční zodpovědnost za realizovanou službu a za vyměněné náhradní díly. Ve zvláštních případech může CSS Beskidy zkrátit nebo prodloužit období zodpovědnosti za vykonanou službu.

9. CSS Beskidy si vyhrazuje možnost odstoupit od realizace služby bez uvedení důvodu. Výše uvedené ustanovení se netýká klientů, kteří jsou spotřebitelé.

10. Dokumentem potvrzujícím uzavření smlouvy o poskytnutí servisních služeb a opravňujícím k převzetí zařízení po opravě je originál zakázky opravy, který klient obdrží při předání zařízení k opravě.

11. Klient se zavazuje převzít zařízení nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne získání informací o zakončení opravy. V případě neodebrání zařízení v termínu uvedeném výše vyzve CSS Beskidy klienta telefonicky a písemně k převzetí zařízení v termínu 30 dní ode dne obdržení výzvy. Po neúčinném vypršení výše uvedené lhůty vyzve CSS Beskidy klienta opětovně telefonicky a písemně k převzetí zařízení ve lhůtě 3 měsíců ode dne obdržení výzvy. V případě, že klient nepřevezme zařízení ani po druhé výzvě, CSS Beskidy bude oprávněna naúčtovat mu poplatky za nedomluvené uskladnění zařízení. Sazby poplatků budou shodné s ceníkem platným v CSS Beskidy.

12.V případě předání zařízení k opravě kurýrní službou zajistěte, prosím, bezpečné přepravní balení. V případě absence originálního obalu použijte, prosím, náhradní balení tak, aby se minimalizovalo riziko přepravních škod. Pokud je produkt do servisu odesílán prostřednictvím kurýrní služby určené naším servisem a na náklady servisu, je v přepravním dokladu bezpodmínečně nutné označit možnost ?pojištění? a deklarovat hodnotu a obsah zásilky. V případě nedeklarování hodnoty zařízení v přepravním listě je horní hranice zodpovědnosti kurýrní služby za případnou škodu při přepravě omezena na částku 300 zł. V takovém případě servis nenese zodpovědnost za případné ztráty plynoucí se snížené částky získaného odškodnění.

Ustanovení se netýká klientů, kteří jsou spotřebitelé.

V záležitostech neupravených ustanoveními těchto obchodních podmínek se uplatňují předpisy občanského zákoníku a občanského soudního řádu.