Podmínky webových stránek

Celý obsah webových stránek www.cssbeskidy.pl spadá pod ochranu plynoucí z předpisů polského a mezinárodního autorského práva.

1. Všechna práva ke stránkám jsou vyhrazena ve prospěch Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o., se sídlem v Bielsku-Białé, v ul. Mieszka I 46, a práva k jejím textovým a grafickým součástem, fotografiím, aplikacím a databázím jsou vyhrazena ve prospěch Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. nebo případně ve prospěch spolupracujících subjektů, jejichž materiály jsou zpřístupňovány na stránkách servisu. Stránky, stejně jako každá jejich součást, podléhají ochraně stanovené polským a mezinárodním právem, především ustanovením zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a o právech příbuzných, zákona ze dne 27. července 2001 o ochraně databází a zákonu ze dne 16. dubna 1993 o potírání nekalé konkurence.

2. Používání textových a grafických materiálů, fotografií, aplikací a databází a jiných prvků obsažených na webových stránkách www.cssbeskidy.pl neznamená, že by uživatelé nabyli jakákoli práva k obsahu na nich. S výhradou ustanovení bodu 3 těchto ?Podmínek používání webových stránek? www.cssbeskidy.pl, je především zakázáno:

- Kopírování, upravování a elektronické, nebo jiné, vysílání stránek nebo jejich části,

- Stahování obsahu databází a jejich sekundární využití v celku nebo z významné, co se týká kvality, nebo kvantity, části.

3. Uživatelé mohou webové stránky používat výhradně v rámci povoleného použití určeného ustanoveními zákona o autorském právu a o právech příbuzných a zákona o ochraně databází, přičemž takové používání nesmí narušovat běžné používání díla nebo databáze nebo narušovat oprávněné zájmy Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. a spolupracujících subjektů.

4. Poskytuje se omezené, odvolatelné, nevýhradní právo na tvoření odkazů na hlavní stránku webových stránek www.cssbeskidy.pl, pokud nepředstavuje Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o., spolupracující firmy, produkty a služby falešným, zavádějícím, hanlivým způsobem. Není přípustné umisťovat odkazy na materiály zpřístupněné na webových stránkách, které by porušovaly právo, právo chráněné statky třetích osob, zásady občanského soužití nebo dobré zvyky.

5. Údaje a informace zpřístupněné na webových stránkách www.cssbeskidy.pl slouží výhradně k informativním účelům. Computer Service Support

- Beskidy Sp. z o.o. nenese zodpovědnost za aktuálnost a přesnost informací zpřístupňovaných na stránkách ani za jejich užitečnost pro konkrétní jednání uživatelů stránek. Riziko spojené s používáním a využíváním informací zpřístupněných na webových stránkách nese uživatel. Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. nenese žádnou zodpovědnost vůči uživatelům webových stránek nebo vůči třetím osobám za škody, jak přímo, tak nepřímé, spojené s používáním informací zpřístupněných na webových stránkách.

6. Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. má právo provádět změny v těchto ?Podmínkách používání webových stránek? www.cssbeskidy.pl a to kdykoliv. Změny platí ode dne zveřejnění na webových stránkách.

7. Tyto ?Podmínky používání webových stránek?www.cssbeskidy.pl vstupují v platnost dne 13. října 2009.