Podmienky poskytovania služieb

 • Podmienky definujú rozsah a pravidlá vykonávania služieb opráv, prehliadok, údržby a inštalácie počítačovej techniky, periférnych zariadení a núdzových zdrojov (UPS) spoločností Computer Service Support ? Beskidy Sp. z o.o., ďalej uvádzanou ako CSS Beskidy alebo ako servis.
  1. Podmienky sú dostupné v sídle CSS Beskidy a na webových stránkach www.cssbeskidy.pl. Existuje možnosť stanoviť zmluvné podmienky s klientom individuálne, písomnou formou.
 • Záručné opravy sú CSS Beskidy vykonávané bezplatne, s výnimkou prípadov stanovených v záručnom liste výrobcu. U záručných opráv sa používajú postupy zhodné s nárokmi výrobcov zariadenia. Doba záručnej opravy beží odo dňa dodania zariadenia a, pokiaľ to výrobca vyžaduje, platného záručného listu a/alebo dokladu o nákupe a trvá 14 dní. Pokiaľ z dôvodu problémov s dodaním náhradných dielov bude tento termín predĺžený, CSS Beskidy o tom klienta bez omeškania informuje.

CSS Beskidy si vyhradzuje právo na odstúpenie od bezplatnej záručnej opravy pokiaľ:

  • zariadenie nesie stopy mechanického poškodenia, ktoré mohlo mať vplyv na závadu
  • zariadenie bolo otvorené alebo opravované neoprávnenou osobou
  • poškodenie vzniklo v dôsledku prevádzky spôsobom nezhodujúcim sa s tým popísaným v užívateľskom manuáli
  • zariadenie bolo poškodené alebo zničené v dôsledku pôsobenia vyššej sily alebo vplyvom prostredia

V prípade záručných opráv si CSS Beskidy vyhradzujú právo naúčtovať klientovi diagnostiku a opravu/reinštaláciu softwaru a diagnostiku zariadenia v prípade, že nebola zistená závada. Sadzby poplatkov budú zodpovedať cenníku platnému v CSS Beskidy.

 1. Podpísaním zákazky klient prijíma cenu realizácie spoplatnenej služby v súlade s podmienkami uvedenými v zákazke:
 • pokiaľ náklady na opravu neprekročia klientom nastavenú hornú

hranicu, platba za službu bude zodpovedať vynaloženým časovým nákladom a použitým náhradným dielom.

 • neurčenie hornej hranice nákladov sa rovná súhlasu s

vykonaním opravy zariadenia podľa platných sadzieb a cien náhradných dielov. Tieto sadzby budú klientovi oznámené v okamžiku dodania zariadenia na opravu.

 • v prípade, keď náklady na opravu prekročia horný limit, je po klientovi vyžadované dodatočné odsúhlasenie nákladov, ktoré sa zaväzuje odovzdať v priebehu 7 dní od prijatia nacenenia opravy. Nepodanie vyhlásenia v tomto termíne bude považované za odstúpenie od opravy a odovzdané nacenenie potom zároveň tvorí výzvu k prevzatiu zariadenia v lehote 14 dní od jej prijatia. Nacenenie nákladov na opravu je bezplatné a platné 7 dní odo dňa jeho vykonania. V prípade upustenia od opravy nebude vystavený písomný odhad nákladov.
 • v prípade rezignovania na opravu po objednaní náhradných dielov nevyhnutných k jej vykonaniu hradí klient ich cenu. Diely potom budú

vydané klientovi.

 1. Zhodne s platnými predpismi týkajúcimi sa nakladania s odpadmi budú náhradné diely vymenené počas opravy servisom zlikvidované. Na prosbu klienta môže CSS Beskidy od vyššie uvedenej zásady odstúpiť a vydať vymenené diely klientovi.
 2. CSS Beskidy nenesie zodpovednosť za dáta na pevných diskoch a iných nosičoch odovzdaných spolu so zariadením k oprave. Pri odovzdávaní zariadenia na opravu je klient informovaný o riziku ich straty v prípade, že ich náležite nezabezpečil, zvlášť formou urobenia ich kópie.
 3. Klient vyhlasuje, že na opravu odovzdané zariadenie je jeho majetkom (alebo má právo ním disponovať) a potvrdzuje, že inštalovaný software je úplne legálny. Klient sa zaväzuje dodať originálne nosiče softwaru v prípade nutnosti obnovenia inštalovaného softwaru.
 4. CSS Beskidy nesie 3mesačnú zodpovednosť za realizovanú službu a za vymenené náhradné diely. Vo zvláštnych prípadoch môže CSS Beskidy skrátiť alebo predĺži obdobie zodpovednosti za vykonanú službu.
 5. CSS Beskidy si vyhradzuje možnosť odstúpiť od realizácie služby bez uvedenia dôvodu. Vyššie uvedené ustanovenie sa netýka klientov, ktorí sú spotrebitelia.
 6. Dokumentom potvrdzujúcim uzatvorenie zmluvy o poskytnutí servisných služieb a oprávňujúcim na prevzatie zariadenia po oprave je originál zákazky opravy, ktorý klient dostane pri odovzdaní zariadenia na opravu.
 7. Klient sa zaväzuje prevziať zariadenie najneskôr v lehote 14 dní odo dňa získania informácií o zakončení opravy. V prípade neodobrania zariadenia v termíne uvedenom vyššie vyzve CSS Beskidy klienta telefonicky a písomne k prevzatiu zariadenia v termíne 30 dní odo dňa prijatia výzvy. Po neúčinnom vypršaní vyššie uvedenej lehoty vyzve CSS Beskidy klienta opätovne telefonicky a písomne k prevzatiu zariadenia v lehote 3 mesiacov odo dňa prijatia výzvy. V prípade, že klient neprevezme zariadenie ani po druhej výzve, CSS Beskidy bude oprávnená naúčtovať mu poplatky za nedohovorené uskladnenie zariadenia. Sadzby poplatkov budú zhodné s cenníkom platným v CSS Beskidy.
 8. V prípade odovzdania zariadenia na opravu kuriérnou službou zaistite, prosím, bezpečné prepravné balenie. V prípade absencie originálneho obalu použite, prosím, náhradné balenie tak, aby sa minimalizovalo riziko prepravných škôd. Pokiaľ je produkt do servisu odosielaný prostredníctvom kuriérnej služby určenej našim servisom a na náklady servisu, je v prepravnom doklade bezpodmienečne nutné označiť možnosť

?poistenie? a deklarovať hodnotu a obsah zásielky. V prípade nedeklarovania hodnoty zariadenia v prepravnej liste je horná hranica zodpovednosti kuriérnej služby za prípadnú škodu pri preprave obmedzená na čiastku 300 zł. V takom prípade servis nenesie zodpovednosť za prípadné straty plynúce zo zníženej čiastky získaného odškodnenia.

Ustanovenie sa netýka klientov, ktorí sú spotrebitelia.

V záležitostiach neupravených ustanoveniami týchto obchodných podmienok sa uplatňujú predpisy občianskeho zákonníka a občianskeho súdneho poriadku.