Podmienky webových stránok

Celý obsah webových stránok www.cssbeskidy.pl spadá pod ochranu plynúcu z predpisov poľského a medzinárodného autorského práva.

1. Všetky práva ku stránkam sú vyhradené v prospech  Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o., so sídlom v Bielsku-Białej, v ul. Mieszka I 46, a práva k jej textovým a grafickým súčastiam, fotografiám, aplikáciám a databázam sú vyhradené v prospech Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. alebo prípadne v prospech spolupracujúcich subjektov, ktorých materiály sú sprístupňované na stránkach servisu. Stránky, rovnako ako každá ich súčasť, podliehajú ochrane stanovenej poľským a medzinárodným právom, predovšetkým ustanovením zákona zo dňa 4. februára 1994 o autorskom práve a o právach príbuzných, zákona zo dňa 27. júla 2001 o ochrane databáz a zákone zo dňa 16. apríla 1993 o potieraní nekalej konkurencie.

2. Používanie textových a grafických materiálov, fotografií, aplikácií a databáz a iných prvkov obsiahnutých na webových stránkach www.cssbeskidy.pl neznamená, že by užívatelia nadobudli akékoľvek práva k obsahu na nich. S výhradou ustanovenia bodu 3 týchto ?Podmienok používania webových stránok? www.cssbeskidy.pl, je predovšetkým zakázané:

- Kopírovanie, upravovanie a elektronické, alebo iné, vysielanie stránok alebo ich častí,

- Sťahovanie obsahu databáz a ich sekundárne využitie v celku alebo z významnej, to sa týka kvality, alebo kvantity, časti.

3. Užívatelia môžu webové stránky používať výhradne v rámci povoleného použitia určeného ustanoveniami zákona o autorskom práve a o právach príbuzných a zákona o ochrane databáz, pričom také používanie nesmie narušovať bežné používanie diela alebo databázy alebo narušovať oprávnené záujmy Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. a spolupracujúcich subjektov.

4. Poskytuje sa obmedzené, odvolateľné, nevýhradné právo na tvorenie odkazov na hlavnú stránku webových stránok www.cssbeskidy.pl, pokiaľ nepredstavuje Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o., spolupracujúce firmy, produkty a služby falošným, zavádzajúcim, hanlivým spôsobom. Nie je prípustné umiestňovať odkazy na materiály sprístupnené na webových stránkach, ktoré by porušovali právo, právo chránené statkami tretích osôb, zásady občianskeho súžitia alebo dobré zvyky.

5. Údaje a informácie sprístupnené na webových stránkach www.cssbeskidy.pl slúžia výhradne na informatívne účely. Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a presnosť informácií sprístupňovaných na stránkach ani za ich užitočnosť pre konkrétne jednanie užívateľov stránok. Riziko spojené s používaním a využívaním informácií sprístupnených na webových stránkach nesie užívateľ. Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť voči užívateľom webových stránok alebo voči tretím osobám za škody, ako priamo, tak nepriamo, spojené s používaním informácií sprístupnených na webových stránkach.

6. Computer Service Support - Beskidy Sp. z o.o. má právo vykonávať zmeny v týchto ?Podmienkach používania webových stránok? www.cssbeskidy.pl a to kedykoľvek. Zmeny platia odo dňa zverejnenia na webových stránkach.

7. Tieto ?Podmienky používania webových stránok?www.cssbeskidy.pl vstupujú v platnosť dňa 13. Októbra 2009.